Regulamin Usługi Przedstawiania Ofert Zatrudnienia

Obowiązuje od 15 kwietnia 2021 r.

 

Spis treści

1.    WSTĘP

2.    DEFINICJE

3.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

4.    ZAWARCIE UMOWY

5.    REJESTRACJA

6.    USŁUGI

7.    POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

8.    ROZWIĄZANIE UMOWY LUB ODSTĄPIENIE OD UMOWY

9.    ODPOWIEDZIALNOŚĆ

10.  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

11.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

1.    WSTĘP

1.       Regulamin normuje zasady i warunki korzystania z usług dostępnych w Aplikacji pod nazwą Exact People, prawa, obowiązki oraz odpowiedzialność Usługodawcy i Użytkowników. Regulamin tworzy się na postawie art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2020.344).

2.       Aplikacja oraz wszystkie dostępne przez nią usługi świadczone są przez EXACT SYSTEMS sp. z o.o., ul. Ferdynanda Focha 53/5, 42-200 Częstochowa (KRS: 0000729296).

3.       Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z usług oferowanych w ramach Aplikacji jest zobowiązany do zapoznania się z jej Regulaminem oraz do przestrzegania jego postanowień.

2.    DEFINICJE

4.       Aplikacja” – aplikacja mobilna Exact People, której pobranie możliwe jest w Google Play oraz App Store, za pomocą której Usługodawca oferuje Użytkownikom Usługi.

5.       Konsument” - Użytkownik korzystający z Usługi w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

6.       Usługa” - usługa świadczona przez Usługodawcę, polegające na zapewnieniu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego dostępu do ofert zatrudnienia w postaci ofert zlecenia, świadczenia pracy, pracy tymczasowej,

7.       Usługodawca” — EXACT SYSTEMS sp. z o.o., ul. Ferdynanda Focha 53/5, 42-200 Częstochowa (KRS: 0000729296, NIP: 5272849887),

8.       Użytkownik” – każda osoba korzystająca z Aplikacji.

9.       Partnerzy” - podmioty wchodzące w skład Grupy Exact Systems (których aktualna lista znajduje się pod linkiem https://exactsystems.pl/grupa-kapitalowa) oraz wszystkie spółki i inne podmioty zależne od Usługodawcy oraz podmioty kapitałowo lub osobowo powiązane z Usługodawcą, jak również podmioty zależne lub kapitałowo lub osobowo powiązane z pozostałymi spółkami wchodzącymi w skład Grupy Exact Systems; tym pojęciem objęte są również podmioty przyszłe, które dopiero powstaną lub zostaną przejęte, lub zostaną wyodrębnione, lub które staną się kapitałowo lub osobowo powiązane z Usługodawcą lub innymi spółkami z Grupy Exact Systems.

10.   Polityka prywatności” – polityka prywatności dostępna pod adresem https://exactsystems.pl/gdpr-file/EP-polityka_prywatnosci.pdf

11.   Ustawa o prawach konsumenta”- ustawa z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2019. 134 t.j. z późn. zm.).

3.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.       Użytkownik zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania się z treścią Regulaminu oraz z Polityką prywatności obowiązującą w Aplikacji.  

2.       Aplikacja w ramach której oferowane są Usługi prowadzona jest przez Usługodawcę, z którym Użytkownik może skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej, tj. wysyłając wiadomość email na adres [email protected]

3.       Aplikacja możliwa jest do pobrania ze sklepu internetowego: App Store (dla systemu iOS) oraz Google Play (dla systemu Android) i Huawei AppGallery (dla systemu Android).

4.       Aplikacja dostępna jest dla wszystkich osób korzystających z urządzeń mobilnych, które mają dostęp do Internetu oraz posiadają następujący system operacyjny:

a)       dla wersji Aplikacji pobranej ze sklepu App Store - iOS w wersji 11.0 (lub nowszej),

b)      dla wersji Aplikacji pobranej ze sklepu Google Play - Android w wersji 5.0 (lub nowszej).

5.       Pełne korzystanie z Aplikacji wiąże się z koniecznością posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej. Użytkownik zobowiązany jest do bieżącego monitorowania podanego adresu poczty elektronicznej, a w przypadku jego zmiany, do niezwłocznego zaktualizowania tej informacji.

6.       Koszty związane ze spełnieniem wymagań technicznych niezbędnych do korzystania z Aplikacji obciążają Użytkownika, w szczególności koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania z Aplikacji pokrywają Użytkownicy we własnym zakresie, na podstawie umów zawartych z operatorami telekomunikacyjnymi lub innymi dostawcami usług internetowych.

7.       Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w funkcjonowaniu Aplikacji wynikające z niespełnienia przez Użytkownika wymagań technicznych określonych w Regulaminie.

8.       Korzystanie z Aplikacji może wiązać się z typowym ryzykiem związanym z korzystaniem z sieci Internet, dlatego też Usługodawca zaleca przedsięwzięcie przez Użytkowników odpowiednich czynności w celu ich zminimalizowania. W szczególności zalecane jest korzystanie przez Użytkowników z programów antywirusowych rekomendowanych dla danego typu oprogramowania.

9.       Zabronione jest korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje lub uzasadnione interesy Usługodawcy, Partnerów oraz innych Użytkowników oraz osób trzecich.

10.   Każdy Użytkownik w ramach Aplikacji może posiadać wyłącznie jedno konto.

11.   Usługodawca nie wyraża zgody na przenoszenie przez Użytkownika praw związanych z korzystaniem z Aplikacji na podmioty trzecie.

12.   Usługodawca nie wyraża zgody na udostępnianie dostępnego w ramach Aplikacji konta Użytkownika przez tego Użytkownika podmiotom trzecim.

13.   Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz do poszanowania dóbr osobistych oraz praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich Usługodawcy, pracowników i współpracowników Usługodawcy, Partnerów, innych Użytkowników oraz osób trzecich. Użytkownik nie może zamieszczać w Aplikacji materiałów lub treści, które będą naruszać prawo, dobra osobiste lub majątkowe wyżej wymienionych osób lub prawa na dobrach niematerialnych wyżej wymienionych osób.

14.   Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z usług świadczonych w Aplikacji zgodnie z przeznaczeniem i do powstrzymywania się od wszelkiej działalności, która mogłaby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Aplikacji. Za taką działalność zostanie uznane w szczególności:

a)       umieszczanie lub rozpowszechnianie treści zawierających jakiekolwiek wirusy, złośliwe oprogramowanie, robaki, konie trojańskie, szkodliwy kod, bądź inne środki, które mogą uszkodzić Aplikację;

b)      zautomatyzowane korzystanie z Aplikacji, które może prowadzić np. do nadmiernego obciążenia Aplikacji;

c)       próby uzyskania dostępu do tych elementów Aplikacji, które nie są publicznie udostępniane;

15.   W sytuacji stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu usługi lub Aplikacji, Użytkownik może o tym fakcie poinformować Usługodawcę przesyłając informację na adres email: [email protected]. Usługodawca podejmie działania zmierzające do przywrócenia prawidłowego funkcjonowania usług w Aplikacji.

16.   Usługodawca zastrzega sobie możliwość chwilowego wyłączenia dostępu do ofert dostępnych Aplikacji w celu sprawdzenia, konserwacji, aktualizacji lub naprawy. O wyłączeniu dostępu do usług w Aplikacji Usługodawca poinformuje poprzez odpowiedni komunikat w Aplikacji, chyba że z przyczyn technicznych nie będzie możliwości dodania takiej informacji. Użytkownikom nie będą przysługiwać żadne roszczenia odszkodowawcze związane z tym, że Aplikacja będzie czasowo niedostępna.

17.   Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania i edytowania treści zamieszczanych przez Użytkowników w profilu Użytkownika, oraz możliwość usunięcia profilu Użytkownika, jeżeli treści w nim zamieszczone naruszają Regulamin. W przypadku zastrzeżeń co do usunięcia lub edycji treści Użytkownik może skontaktować się z za pośrednictwem wiadomości  e-email przesyłając ją na adres: [email protected].

18.   Usługodawca zastrzega sobie prawo do udostępniania za pośrednictwem Aplikacji informacji handlowych dotyczących działalności Usługodawcy lub Partnerów, po zaakceptowaniu przez Użytkownika odpowiednich zgód w aplikacji.

19.   Autorskie prawa majątkowe do layoutu Aplikacji, logotypów, grafik i treści zamieszczonych w Aplikacji przez Usługodawcę lub podmioty działające na jego zlecenie lub za jego zgodą, a także do układu i kompozycji tych elementów przysługują Usługodawcy lub Partnerom.

20.   Użytkownik nie jest uprawniony do kopiowania, rozpowszechniania, reprodukowania, tłumaczenia, przystosowywania lub modyfikowania jakichkolwiek Utworów lub ich fragmentów, umieszczonych w Aplikacji przez Usługodawcę lub osoby działające na jego zlecenie lub za jego zgodą.

21.   Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność za naruszenie majątkowych praw autorskich przysługujących Usługodawcy, Partnerom lub innym podmiotom, o których mowa w ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych.

22.   Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w poufności wszelkich informacji przekazywanych mu przez Usługodawcę w ramach usług świadczonych w Aplikacji, za wyjątkiem tych informacji, które:

a.       zostały udostępnione do powszechnej wiadomości przez Usługodawcę lub osobę działająca za jego wyraźną zgodą,

b.       zostały udostępnione po wcześniejszym uzyskaniu wyraźnej pisemnej lub elektronicznej zgody wyrażonej przez Usługodawcę.

4.    ZAWARCIE UMOWY

1.       Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z Użytkownikiem w momencie akceptacji Regulaminu, po prawidłowym zarejestrowaniu Użytkownika w Aplikacji, polegającego na założeniu indywidualnego konta Użytkownika . Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.

2.       Użytkownik za pośrednictwem aplikacji może dobrowolnie dodawać i edytować swoje dane osobowe.

3.       Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej hasła dostępu do swojego konta w Aplikacji i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek takiego ujawnienia.

4.       Usługodawca może odmówić Użytkownikowi udostępnienia usług dostępnych w Aplikacji, jeżeli jego nazwa jest już używana w ramach Aplikacji lub jeżeli Usługodawca poweźmie uzasadnioną informację, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy. Usługodawca może odmówić rejestracji również w sytuacji, gdy poweźmie uzasadnioną informację, że dane lub oświadczenia złożone przez Użytkownika przy rejestracji nie są prawdziwe.

5.    REJESTRACJA

1.         Do dokonania rejestracji, o której mowa w pkt. 4.1. Regulaminu, konieczne jest wypełnienie i wysłanie przez Użytkownika formularza rejestracyjnego, w którym zobowiązany jest podać następujące dane: adres email i hasło oraz oświadczenie, że zapoznał się z Polityką prywatności i Regulaminem oraz akceptuje jego treść.

 W trakcie dokonywania rejestracji, o której mowa w pkt. 4.1. Regulaminu, konieczne jest także ustalenie   przez Użytkownika hasła do konta, które musi składać się z co najmniej 8 znaków, w tym 1 cyfry i 1 wielkiej litery. Zmiana hasła może zostać dokonana w późniejszym czasie z wykorzystaniem funkcji Profilu.

Wysyłając wypełniony formularz rejestracyjny Użytkownik oświadcza, że:

a)       podane w formularzu rejestracyjnym dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich;

b)      posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz jest uprawniony do zawarcia umowy o

2.         Po wysłaniu formularza rejestracyjnego na podany podczas rejestracji adres email Użytkownik otrzyma email aktywacyjny w celu potwierdzenia założenia konta w ramach Aplikacji. Jeżeli Użytkownik w okresie 7 dni od przesłania wiadomości email nie dokona potwierdzenia założenia konta, nie będzie miał do niego dostępu i nie będzie mógł korzystać z Aplikacji, a utworzone konto zostanie usunięte w ciągu 7 dni . Jeżeli Użytkownik w ciągu 24 godzin od wysłania formularza rejestracyjnego nie otrzyma emaila aktywacyjnego, powinien skontaktować się z Usługodawcą za pomocą email: [email protected].

3.         Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej hasła dostępu do swojego konta w Aplikacji i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek takiego ujawnienia.

6.    USŁUGI

1.       Z usług oferowanych przez Aplikację mogą korzystać zarejestrowani Użytkownicy.

2.       Aplikacja oferuje usługi informacyjne dotyczące ofert pracy w Grupie  Exact Systems.

3.       Usługa dostępna w Aplikacji umożliwia wyszukiwanie informacji dotyczących możliwości realizacji zleceń świadczenia pracy, pracy tymczasowej, lub zamówień na rzecz Usługodawcy lub innych podmiotów. Po zapoznaniu się z treścią ogłoszenia, jeśli Użytkownik będzie zainteresowany ofertą pracy, może na nią aplikować za pomocą przycisku „Aplikuj”. Kliknięcie w przycisk „Aplikuj” spowoduje przeniesienie Użytkownika do platformy rekrutacyjnej lub platformy e-Recruiter. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i polityką prywatności obowiązującą na platformie rekrutacyjnej, do której zostanie przeniesiony.  

4.       Usługi świadczone są przez Usługodawcę nieodpłatnie, co oznacza, że Usługodawca ma obowiązek uzyskać zgodę Użytkownika na każdą wprowadzaną odpłatność w ramach Aplikacji.

7.    POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1.       Użytkownik chcąc zgłosić reklamację, powinien skontaktować się z Usługodawcą poprzez wysłanie wiadomości email na adres: [email protected].

2.       Reklamację można składać jedynie w sprawach dotyczących Aplikacji i usług świadczonych za jej pośrednictwem.

3.       Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

a.       imię i nazwisko,

b.       adres poczty elektronicznej podany w Aplikacji,

c.       przedmiot reklamacji,

d.       okoliczności uzasadniające reklamację.

4.       Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

5.       Decyzja dotycząca reklamacji zostanie przekazana Użytkownikowi na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.

6.       Użytkownik składając reklamację co do jakości świadczonych Usług, zobowiązany jest do czynienia tego z zachowaniem dobrych obyczajów i poszanowaniem dóbr osobistych Usługodawcy i innych osób.

7.       Użytkownicy niebędący Konsumentami chcąc skorzystać skutecznie z prawa do złożenia reklamacji muszą to uczynić niezwłocznie po ujawnieniu niezgodności z Regulaminem.

8.    ROZWIĄZANIE UMOWY LUB ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.       Użytkownik może wypowiedzieć Umowę w każdej chwili, bez podania przyczyn. W celu rozwiązania Umowy Użytkownik powinien skontaktować się z Usługodawcą za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres [email protected] podając swoje imię, nazwisko oraz adres poczty elektronicznej podanej w Aplikacji.

2.       Konsumentowi, zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie Usług bez podania przyczyny w terminie 14 dni od zawarcia umowy. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem (na przykład pocztą na adres siedziby Usługodawcy lub pocztą elektroniczną na adres [email protected]) z informacją o odstąpieniu i podaniem swojego imienia, nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej podanej w Aplikacji. W razie skutecznego odstąpienia przez Konsumenta umowa jest uważana za niezawartą. Prawo do odstąpienia od umowy opisane powyżej nie dotyczy Użytkowników, niebędących Konsumentami, gdyż nie odnosi się do nich ustawa o prawach konsumenta.

3.       Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów: a. o świadczenie Usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, b. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

4.       Usługodawca może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia, przy czym w przypadku Konsumentów wypowiedzenie może nastąpić z ważnych powodów, jakimi w szczególności będzie niezaakceptowania przez Użytkownika nowego regulaminu lub polityki prywatności.

5.       Usługodawcy przysługuje prawo do natychmiastowego rozwiązania Umowy, w razie naruszania Regulaminu przez Użytkownika niebędącego Konsumentem, przy czym w takim przypadku Usługodawca obciąży Użytkownika wszelkimi szkodami powstałymi na skutek działań lub zaniechań Użytkownika.

6.       Za uzasadniające rozwiązanie Umowy w trybie pkt. 7.4 Regulaminu będzie uznane w szczególności:

a.       uzyskanie przez Usługodawcę uzasadnionych informacji, że Użytkownik w ramach rejestracji lub w związku z korzystaniem z Aplikacji dodawał treści nieprawdziwe, sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, naruszające dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy,

b.       wykorzystywanie przez Użytkownika Aplikacji niezgodnie z jej przeznaczeniem,

c.       usunięcie przez Użytkownika adresu poczty elektronicznej, który był użyty do rejestracji i nie zaktualizowanie informacji o nowym adresie poczty elektronicznej.

7.       Przed skorzystaniem z uprawnienia, o którym mowa w pkt. 7.4 Regulaminu, Usługodawca może wezwać Użytkownika, do zaprzestania wykonywania wymienionych tam działań lub do usunięcia skutków naruszeń wyznaczając mu termin nie krótszy niż 12 godziny, pod rygorem skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w pkt. 7.4.

8.       Zastrzeżenia co do wypowiedzenia umowy w trybie pkt. 7.3. Regulaminu Użytkownik może zgłosić kontaktując się z Usługodawcą poprzez przesłanie wiadomości email na adres [email protected]

9.       Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Użytkownika, w tym usunięcia Konta Użytkownika, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu Konta przez Usługodawcę, wynikającym z naruszenia Regulaminu.

9.    ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.       Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

a.       przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Aplikacji oraz nienależyte wykonywanie Usług spowodowane siłą wyższą lub innymi czynnikami niezależnymi od Usługodawcy,

b.       następstwa wykorzystania danych i konta Użytkownika przez osoby trzecie, w przypadku gdy uzyskały one dostęp do danych lub konta w następstwie działań lub zaniechań Użytkownika,

c.       szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu;

d.       autentyczność danych zamieszczanych przez Użytkowników i Partnerów,

e.       utracone przez Użytkowników niebędących Konsumentami korzyści,

f.        skutki nieprawidłowego wykorzystania świadczonej Usługi przez Użytkownika.

2.       Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane przez Użytkownika w jego profilu. W przypadku zauważenia przez Użytkownika treści, które naruszają Regulamin, Użytkownik powinien niezwłocznie poinformować o tym Usługodawcę, a ten niezwłocznie podejmie kroki mające na celu ustalenia, czy faktycznie treści naruszają Regulamin.

10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.       Każdy Użytkownik ma prawo do ochrony jego prywatności przez Usługodawcę.

2.       Informacje dotyczące przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Użytkowników określa Polityka Prywatności.

3.       W przypadku uzyskania dostępu do danych osobowych Użytkownik zobowiązany jest do ich niekopiowania, nieudostępniania, niemodyfikowania oraz nierozpowszechnienia, chyba że uzyska ku temu wyraźną podstawę prawną.

4.       W przypadku uzyskania dostępu do danych osobowych Użytkownik zobowiązany jest do przeciwdziałania sytuacjom, które mogłyby doprowadzić do ujawnienia danych osobowych podmiotom do tego nieuprawnionym.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.       Regulamin w aktualnym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 2021 r.

2.       Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, w szczególności w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:

a)       zmiana przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

b)      powstanie zobowiązania wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji,

c)       zmiany w Aplikacji wynikających ze względów bezpieczeństwa,

d)      wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu Aplikacji, w tym związanych z postępem technicznym, technologicznym, zmianami organizacyjnymi Usługodawcy lub zmianami w infrastrukturze wykorzystywanej na potrzeby Aplikacji.

3.       O treści zmian Regulaminu, Użytkownik zostanie poinformowany e-mailowo lub przez umieszczenie przez Usługodawcę stosownej informacji w Aplikacji, na 14 dni przed wprowadzeniem zmian w treści Regulaminu.

4.       Dalsze korzystanie z Aplikacji po upływie 14 dni od udostępnieniu informacji o zmianie Regulaminu będzie traktowane jako wyrażenie zgody na to, aby Umowa była realizowana w oparciu o zmienione brzmienie Regulaminu. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na dokonaną zmianę powinien poprosić Usługodawcę, w terminie 14 dni od udostępnienia mu informacji dotyczących zmian, o usuniecie jego konta, w tym celu należy skontaktować się z Usługodawca za pośrednictwem adresu email: [email protected] podając swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail podany w Aplikacji.

5.       W przypadku planowanego zamknięcia Aplikacji lub Usługi Użytkownicy zostaną o tym poinformowani poprzez zamieszczenie stosownej informacji w Aplikacji, na 14 dni przed planowanym zamknięciem Aplikacji.

6.       Wszelkie spory będą rozstrzygane wedle prawa polskiego.

7.       Wszelkie spory wynikłe w związku z korzystaniem z Aplikacji przez Konsumentów rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny, przy czym Konsument ma możliwość korzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności może on skorzystać z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

8.       W przypadku sporów z Użytkownikami niebędącymi Konsumentami właściwy jest sąd powszechny wedle siedziby Usługodawcy.

9.       Konsumentom na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia WE nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) przysługuje prawo do skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (platforma ODR).

10.   W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.